ALV DAKOS 26 okt

 

ALV DAKOS gaat digitaal plaatsvinden op 26 oktober om 20.30uur.

Someren-Heide, 28 september 2020

Aan alle leden van DAKOS van 16 jaar en ouder en de ouders van leden tot en met 15 jaar,

Bij deze nodigen wij u uit voor onze ALGEMENE LEDENVERGADERING, die digitaal zal worden gehouden op maandag 26 oktober 2020, aanvang 20.30 uur.
Je woont deze vergadering bij middels  Microsoft Teams door tijdig in de loggen via de link die toegestuurd wordt aan alle leden. (minimaal 10 minuten van tevoren inloggen zodat de vergadering om 20.30uur werkelijk kan beginnen!)
Lukt het bijwonen van de vergadering niet? Stuur dan tijdig een bericht aan Esther Bruijstens (0623608778) of Linda van den Bosch (0637005274)

Agenda: 

 1. Opening door de interim-voorzitter en voorstellen bestuursleden
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Bestuursverkiezingen – stemmen zijn gedaan via eerder verstuurd stemformulier
  • Linsey van Heugten is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid
  • Geke Bossong is verkiesbaar als nieuw bestuurslid
  • Diane Engelen is aftredend als voorzitster en niet herkiesbaar
  • Het bestuur stelt Esther Bruijstens voor als nieuwe voorzitster.
 4. Vaststellen notulen ALV 2019, de notulen zijn op te vragen via de secretaris. (Linda van den Bosch)
 5. Jaaroverzicht 2019-2020
 6. Presentatie jaarrekening 2019/2020
 7. Corona-virus
 8. Mededelingen
 9. Voorstellen van leden
  Leden kunnen tot 20-10-2020 schriftelijk of via email voorstellen indienen bij het secretariaat.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Helaas kan deze vergadering ivm het corona virus niet fysiek plaatsvinden
Uiteraard hopen wij U wel te mogen begroeten tijdens deze digitale ALV.

Namens het bestuur,

de secretaris,

Linda van den Bosch-Swinkels

DAKOS